Våra policys

GB Glace ska vara:
Nära kunder och konsumenter med starka varumärken och produkter som både ger upplevelser och sprider glädje.
En gränslös arbetsplats, där tillfredsställelse skapas genom stimulans, kreativitet och utveckling.
Företaget som leder utvecklingen professionellt och innovativt.

Policys: Kvalitet och miljö

Policy för Unilever Sverige AB Kvalitet, Produktsäkerhet, Miljö och Arbetsmiljö
GB Glace är Sveriges största glassföretag. Vi ska vara nära kunder och konsumenter med starka varumärken och produkter som både ger upplevelser och sprider glädje.
Vårt gemensamma ansvar är att ge konsumenter och kunder en säker produkt av rätt kvalitet.
Vi arbetar med att förebygga risker för konsumenters hälsa genom att ha väl fungerande kvalitetssäkringssystem.
Rätt kvalitet är därför allas angelägenhet och ansvar.
Vi tar hänsyn till produktsäkerhet, miljöpåverkan och arbetsmiljön när vi introducerar nya produkter och processer.
Vi förebygger föroreningar och buller samt minskar avfall och användandet av naturresurser för att på detta vis skapa en kretsloppsanpassad verksamhet.
GB Glace strävar efter att skapa en verksamhet som är fri från risker för olycksfall för att förhindra skador och sjukdomar.
Vi vill ge våra medarbetare möjlighet till personlig utveckling och goda sociala relationer, så att de trivs och fungerar väl i sitt arbete.
Ständig förbättring inom kvalitets-, produktsäkerhet, miljö- och arbetsmiljöområdet är en del av vår dagliga verksamhet och vi styr arbetet med effektiva ledningssystem.
Vi följer gällande lagstiftning och Unilevers krav.
Vi tar ett personligt ansvar för kvalitet, miljö och arbetsmiljö när vi genomför våra arbetsuppgifter och inhämtar de kunskaper som krävs för att kunna utföra ett effektivt arbete.
Avslutningsvis är vi alla medvetna om att vår framgång är helt beroende på vår förmåga att tillfredsställa konsumenters och kunders behov med våra varumärken och produkter varje dag, överallt.

Affärsmiljö

Unilever-koncernen
Allmänna regler och affärsprinciper
Förord från Koncernledningen
Unilever är känt för att bedriva sin affärsverksamhet med full respekt för de människor och institutioner som verksamheten kan påverka. Vårt goda anseende är en tillgång, lika värdefull som vår personal, våra fabriker och våra varumärken.
Vår främsta uppgift är att vara ett lönsamt företag, vilket innebär investeringar för tillväxt och en balans mellan kortsiktiga och långsiktiga intressen. Det innebär också omtanke om våra kunder, anställda, aktieägare och leverantörer, samt det samhälle vi bedriver vår verksamhet i.
I arbetet med att uppnå våra företagsekonomiska mål är det viktigt att alla anställda förstår och agerar i enlighet med våra värderingar och att de delar Unilevers grundsyn på hur verksamheten skall bedrivas.
På området affärsetik och moral är det lätt att göra högtravande utfästelser utan större praktisk förankring. De allmänna regler och principer som presenteras i detta dokument utgör dock själva grunden. Det finns även mer detaljerade riktlinjer som utvecklas fortlöpande och anpassas till de olika ländernas och koncernbolagens behov.
Våra allmänna regler och affärsprinciper är en grundläggande principförklaring från Unilevers sida som vi vill förmedla till er.
Niall FitzGerald Anthony Burgmans
Juni 2000

Affärsprinciper

Förhållningssätt

Koncernens företag skall bedriva sin verksamhet på ett ärligt och hederligt sätt med respekt för de människor och institutioner som företaget har kontakt med.

Laglydnad

Unilever-koncernens företag skall följa gällande lagar och förordningar i de länder där de är verksamma.

Anställda

Unilever-koncernens företag skall rekrytera, anställa och befordra sina anställda enbart på grundval av de meriter och den kompetens som krävs för de aktuella arbetsuppgifterna.
Unilever strävar efter att överallt i världen erbjuda sina anställda en säker och hälsosam arbetsmiljö.
Unilever anser det vara viktigt att upprätthålla en god kommunikation med sina anställda, vilket normalt sker genom intern företagsinformation och samrådsförfaranden.

Intressekonflikter

Unilever förväntar sig att de anställda avhåller sig från privat verksamhet och finansiella engagemang som kan komma i konflikt med deras arbete och lojalitet gentemot Unilever. Åtgärder vidtas för att se till att de anställda får lämplig information om de områden där sådana intressekonflikter kan uppstå.

Samhällsengagemang

Unilever varken stöder politiska partier eller lämnar ekonomiska bidrag till grupper vars verksamhet går ut på att främja partipolitiska intressen.
Koncernens företag uppmanas att främja och försvara sina legitima affärsintressen. Detta kan ske genom att ta upp frågor till debatt och diskutera specifika myndighetsåtgärder och beslut, antingen direkt eller indirekt via organisationer som branschförbund, handelskammare och företagarföreningar.
På områden där Unilever och dess dotterbolag besitter värdefull erfarenhet, uppmanas de att samarbeta med regeringar, privatpersoner, myndigheter och andra organisationer för att, som remissorgan eller i annan form, påverka utformningen av förslag till lagar och andra förordningar som kan påverka företagets berättigade intressen.
Företagen inom Unilever uppmanas även att besvara förfrågningar från myndigheter och andra offentliga organ om information, rön eller synpunkter i frågor som är relevanta för företagens verksamhet och det samhälle där de är verksamma.

Kvalitetssäkring

Unilever har förbundit sig att tillhandahålla produkter som genomgående ger valuta för pengarna, både i fråga om pris och kvalitet, och som är säkra att använda på avsett sätt.

Miljöfrågor

Unilever strävar efter att bedriva sin verksamhet på ett för miljön riktigt och hållbart sätt. Målsättningen är att företagets processer och produkter skall medföra minsta möjliga negativa miljöpåverkan i relation till verksamhetens berättigade behov.

Konkurrens

Unilever tror på en hård men rättvis konkurrens och stöder arbetet med att ta fram en ändamålsenlig konkurrenslagstiftning. De anställda erhåller information för att de skall förstå och respektera rådande lagstiftning.

Tillförlitlig ekonomisk redovisning

Unilevers ekonomiska redovisning och tillhörande dokument måste exakt beskriva och återge bakomliggande transaktioner. Inga dolda konton eller ej bokförda transaktioner, medel eller tillgångar får upprättas eller bibehållas.

Bestickning

Unilever tar varken emot eller ger mutor för att uppnå eller lämna affärsmässiga eller ekonomiska fördelar. Unilevers anställda instrueras att undantagslöst och omedelbart avvisa krav på eller erbjudanden om sådana mutor.

Tillämpning

Dessa allmänna regler och affärsprinciper gäller för koncernens företag i hela världen. I de fall där Unilever är delägare i andra projekt eller motsvarande, kommer tillämpningen av dessa regler och principer att genomdrivas aktivt. Detta påverkar i hög grad företagets beslut att delta i eller fullfölja sådana verksamheter.

Efterlevnad

Unilevers styrelse ansvarar för att dessa allmänna regler och affärsprinciper förmedlas till, förstås och följs av alla anställda. En oberoende funktion för internrevision biträder styrelsen med att övervaka att reglerna och principerna efterlevs.
Unilevers styrelse kommer inte att kritisera lokala företagsledningar för eventuella affärsmässiga förluster till följd av att dessa regler och principer har följts. På samma sätt förbinder sig Unilevers styrelse att tillse att ingen anställd drabbas negativt om han eller hon uppmärksammar styrelsen eller företagsledningen på att reglerna och principerna har överträtts eller kan misstänkas bli överträdda.
I denna publikation används uttryck som ”Unilever”, ”Unilever-koncernens företag”, ”företaget” och liknande för att underlätta hänvisningen till de många individuella företag som utgör Unilever N.V., Unilever PLC och deras respektive dotterbolag. Med ”Unilevers styrelse” avses styrelseledamöterna i Unilever N.V. och Unilever PLC.
©Unilever N.V./Unilever PLC.

Ytterligare exemplar av den svenska översättningen kan beställas från Unilever Sveriges Informationsavdelning.